8wDlpd.png
8wDFp9.png
8wDEOx.png
8wDMfH.png
8wDKte.png

[无线网卡RZ616]启用热点是WIFI5而不是WIFI6的解决方法

碧蓝社主 雷顿 1月前 339

本人机子拯救者R9000P2023

转载自https://tieba.baidu.com/p/8973015203

win + R 打开注册表,搜索一个 WfdPhyMode,把数值改成2 ,重启

Feel free to drop me a line.
最新回复 (3)
 • 碧蓝社主 雷顿
  0
  置顶评论 https://gist.github.com/osy/4025576ec173d0e5ec57d98ea83c75e0
  1月前 回复
 • 碧蓝社主 雷顿
  0 4
  https://mapgun.com/archives/2515
  1月前 回复
 • 大眼仔 lluhaoyuan
  0 3
  taibang
  1月前 回复
  • 碧蓝之星_深海迷航社区
   5
     点击登录 点击注册
返回